Työoikeus, 5 op (Äänekoski)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.09.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautumiset
    20.09.2018 mennessä
Paikka
    Verkko-opetus
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija tuntee työ- ja virkasuhdetta säätelevän normijärjestelmän ja tietää, miten se ohjaa organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa. Hän tuntee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet työ- ja virkasuhteessa. Hän osaa soveltaa normeja erilaisiin käytännön tilanteisiin ja osaa punnita eri ratkaisuvaihtoehtoja.
Sisältö
    Työ- ja virkasuhdetta sääntelevä normisto ja oikeuskäytäntö
Toteutus
    Verkkototeutus, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
Kirjallisuus
    Kairinen – Koskinen – Nieminen – Ullakonoja – Valkonen,Työoikeus, juridiikka, Juridiikkafokus
Koskinen- Ullakonoja 2005, Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, Edita, Paanetoja J 2014, Työoikeus tutuksi, Edita , Koskinen- Kulla 2013, Virkamiesoikeuden perusteet, Nelli-portaali, Suomen Laki, Bruun-von Koskull 2012, Työoikeuden perusteet, Nelli-portaali, Suomen Laki
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Opintokokonaisuuden pienen opiskelijamäärän vuoksi syksyn 2018 opintojaksot toteutetaan verkko-opetuksena.

lipa.avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    -

Katso opintojakson aikataulu