Fysiikka 1, 5 op avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    15.05.2020 - 30.08.2020
Last enrolment date
    31.05.2020
Place
    verkko-opinnot
Prerequisites
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Goal
    Opiskelija hallitsee kinematiikan, dynamiikan ja statiikan keskeiset käsitteet ja luonnonlait. Hän osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

EA-KN EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät luonnonlait, joihin kinematiikka, statiikka ja dynamiikka perustuvat.

EA-IV EUR-ACE Tutkimukset ja selvitykset: Opiskelijat osaavat laboratoriomittausten avulla tehdä tutkimuksia ja selvityksiä mekaniikan ilmiöistä.
Contents
    SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta, tasainen liike, tasaisesti muuttuva liike, heittoliike, voima, Newtonin lait, kitka, liike kaltevalla tasolla, työ, teho, hyötysuhde, energia, liikemäärä, ympyräliike, statiikkaa.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Opiskelumateriaali:
Opetusmoniste.
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Genesis-Kirjat Oy, 2013.
Tukimateriaali:
Salmi Tapio, Pajunen Sami, Lujuusoppi, Pressus Oy, Klingendahl Paino Oy, Tampere 2010.
Karhunen ym. Lujuusoppi, Otatieto, Hakapaino Oy, Helsinki 2002.
Outinen Hannu ym. Lujuusopin perusteet, Pressus Oy, Tampere 1997
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    JAMKin tutkintorakenteeseen tämä opintojakso hyväksytään vain numerollisella arvioinnilla.