Turvallisen lääkehoidon perusteet, 2 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    16.10.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija
- tietää turvallisen lääkehoidon osa-alueet
- ymmärtää oman ammattiroolinsa vastuullisuuden lääkehoidossa
- osaa määrittää virheettömästi turvallisen lääkehoidon annokset
Sisältö
    - Lääkehoidon keskeinen lainsäädäntö, ohjeistus ja valvonta Suomessa.
- Lääkehoidon peruskäsitteistöä.
- Lääkemuodot ja antotavat, lääkkeen vaiheet elimistössä.
- Turvallisen lääkehoidon toteutus ja seuranta
- Lääketietokantojen käyttö
- Lääkelaskuissa tarvittavat matematiikan taidot
Kirjallisuus
    Inkinen,R., Volmanen,R. &
Hakoinen, S.(toim.) 2016. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen. THL sosiaali- ja terveydenhuollossa (soveltuvin osin)

Pussinen, A-M., Somerharju, L. 2013. Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka. 1.2. painos, Edita.

Lääkelaskujen luento- ja verkkomateriaali
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta seuraavasti:
- 12.11.19 klo 8.45-12.15 (ryhmä 1)
- 12.11.19 klo 14.15-17.45 (ryhmä 2)
(opettaja jakaa opiskelijat kahteen ryhmään opintojakson alkaessa)
- 17.12.19 klo 14.15-15.45 (Lääkelaskujen tentti)

Katso opintojakson aikataulu