Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    28.10.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    16.10.2019
Location
    Verkkototeutus
(HUOM! Aloitusluento Äänekosken lukiolla 29.10.19 klo 16.00-18.30; muutoin verkossa. Äänekosken luento taltioidaan, eli voit ilmoittautua opintojaksolle myös siinä tapauksessa, ettet pääsisi Äänekosken aloitusluennolle paikan päälle).
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija
- tietää kansallisten ja kansainvälisten strategioiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä terveyserojen kaventamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta
- ymmärtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä
- osaa keskustella terveyden edistämisen painopisteistä ja taustatekijöistä kansanterveyden ja terveyserojen kaventamisen näkökulmasta
- tunnistaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä muutostarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Contents
    - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvolähtökohdat ja viitekehys.
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansainväliset (WHO, EU) ja kansalliset strategiat, suositukset ja ohjelmat.
- Terveyserojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
- Hyvinvointia ja terveyttä määrittelevät tekijät ja terveyden edistämisen painopistealueet: ravitsemus, fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet.
- Muutostarpeiden tunnistaminen ja prosessin ohjaaminen
Accomplishment
    • Monimuoto-opiskelu:
- Kontaktiopiskelu: luennot/työpajat
- Verkko-opiskelu: webinaarit/ verkkokeskustelu, verkko-oppimistehtävät, ammatillinen reflektiopaperi.
Literature
    Liimatainen, L. 2007. Terveyden edistäminen. Teoksessa: Vanheneminen ja terveys. Lyyra, T.-M., Pikkarainen, A. & Tikkainen, P. (toim.) 5-8, 30-38.

Lindström, B. & Eriksson, M. 2010. Salutogeneettinen lähestymistapa terveyteen – teoria terveyden resursseista.Teoksessa: Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. Pietilä, A.-M. (toim.) 32-52.

Ottawa Charter for Health Promotion. 1986. WHO. viitattu 4.3.2015. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf

Pietilä, A.-M. 2010. Kuvauksia terveyttä edistävän työn eettisestä perustasta. Teoksessa: Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. Pietilä, A.-M. (toim.) 244-258.

Rotko, T., Aho, T., Mustonen, N. & Linnanmäki, W. 2011. Kapeneeko kuilu? Tilannekatsaus terveyserojen kaventamiseen Suomessa 2007-2010. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), Raportti 8/2011. Helsinki. Viitattu 21.1.2015. www.julkari.fi

Terveyden edistämisen laatusuositus. 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19. Viitattu 19.2.2015. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-9303.pdf
Further Information
    Minna Seikkula ja Elina Anttonen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable