Työelämän ruotsi, 4 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    23.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    16.08.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ruotsissa.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia ruotsiksi kansainvälisissä työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
- toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Sisältö
    - oman alan keskeiset käsitteet
- työnhaku
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)
Toteutus
    Kontakti- ja/tai verkko-opetus, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Kirjallisuus
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Hinta
    60 €.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.
Huom! Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Katso opintojakson aikataulu