Matematiikan valmentavat opinnot, 3 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    03.09.2019 - 20.12.2019
Last enrolment date
    13.09.2019
Target group
    Rakennustekniikan polkuopinnot 1 osallistujat
Prerequisites
    -
Goal
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja prosenttilaskun perustapaukset.Opiskelija osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia.
Contents
    Algebran peruskäsitteet ja lukujen laskutoimitukset. Lausekkeiden sieventäminen (potenssit, polynomit, rationaalilausekkeet, juuret. Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt ja lineaarinen yhtälöpari. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen ja prosenttilaskun perustapaukset. Yksinkertaisten kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.
Accomplishment
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Literature
    Sähköinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa, harjoitusmonisteet

See the Timetable