Palvelujärjestelmät, 5 op (Verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 08.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija ymmärtää palvelutoimintaan liittyvät käsitteet sekä tietää asiakasosaamisen perusteet. Hän hallitsee palveluliiketoiminnan periaatteet ja ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden syy – seuraussuhteita. Hän tuntee innovaatiotoiminnan perusteet.
Tavoite
    Opiskelija tietää palvelujen merkityksen eri toimialojen ja kansantalouksien näkökulmasta. Hän osaa hyödyntää palvelu- ja asiakasosaamistaan yritysten palvelujärjestelmien analysoinnissa ja kehittämisessä.
Opiskelija hallitsee yrityksen palvelujärjestelmän eri osa-alueiden tietoaineksen:
•palvelun, tuotteen ja tuotteistamisen,
•palveluntuotantojärjestelmän,
•palvelukulttuurin ja
•laadun sekä
osaa soveltaa tietoainesta toimialansa yritysten palvelujärjestelmien analysoinnissa ja kehittämisessä.
Hän osaa kehittää palvelujärjestelmän arvontuottoa asiakaslähtöisesti ja kannattavasti. Opiskelija ymmärtää skaalauksen ja massakustomoinnin merkityksen palveluliiketoiminnan kannattavuuteen ja tunnistaa palvelutoiminnan kriittiset pisteet.
Opiskelija ymmärtää yrityksen ydin- ja tukiprosessien toiminnan merkityksen palvelu- ja tuotantotoiminnan laatuun sekä tuloksellisuuteen. Hän osaa kuvata prosesseja ja niiden verkkoja teknologiaa hyödyntäen. Hän ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja digitaalisuuden mahdollisuudet palvelujärjestelmän osa-alueiden kehittämisessä.
Sisältö
    •palveluliiketoiminta ja sen kansantaloudellinen merkitys
•asiakasosaamisen hyödyntäminen
•yrityksen palvelujärjestelmän osa-alueet ja niiden vaikutus toisiinsa
•palveluprosessit ja niiden kuvaaminen
•arvontuotto palvelujärjestelmissä ja -prosesseissa
•toimialakohtaiset erityispiirteet palvelujärjestelmissä
•palvelujärjestelmien osa-alueiden analyysimenetelmät
Toteutus
    Luennot
Itsenäinen työskentely
Projektityöskentely
Liiketalouden toteutuksessa menetelmänä myös yrityspeli
Kirjallisuus
    Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet – Terms and concepts in business process management. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.
Palveluliiketoiminnan sanasto – Vocabulary of Service Business. 2009. TEKES.
Opintojaksolle koottu työkalu-, raportti- ja artikkelikokoelma
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu