Kestävä ruokatuotanto, 5 op (Verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.09.2019 - 12.01.2020
Ilmoittautumiset
    18.08.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Food and Environment -opintojakson osaaminen
Tavoite
    Opiskelija tuntee globaalin ja lokaalin ruokajärjestelmän, alkutuotannosta vähittäiskauppaan ja kuluttamiseen. Opiskelija tunnistaa agro-ekologian perusperiaatteet.

Opiskelija tunnistaa eläintuotannon osana elintarvikeketjua. Hän tietää tuotantoeläimet ja ymmärtää olosuhteiden, jalostuksen, ruokinnan ja hyvinvoinnin merkityksen lopputuotteeseen. Hän osaa soveltaa tietoa käytännössä ja ymmärtää eläintuotannon eettiset näkökohdat gastronomian kannalta.

Opiskelija osaa ottaa peltomaan viljavuusnäytteet ja ymmärtää viljavuuden perustiedot. Hän tuntee viljelymaan kestävän hoidon perusteet. Opiskelija tietää perunan, leipä- ja ruokaviljojen, rypsin ja juuresten hyvän vjljelytavan ja tunnistaa hyvän laadun tuottamisen keinot. Hän tuntee leipäviljan leivontalaadun mittaamistavan (sakolukumääritys).
Opiskelija tuntee hankintalain vaatimukset raaka-ainevalinnoissa.
Sisältö
    Globaalit ja lokaalit ruokajärjestelmät
- ruokatuotannon teknologia, ruuan vähittäiskauppa, hankintalaki.
- ekosysteemit, resurssit, biodiversiteetti

Eläintuotanto
- tuotantoeläinlajit ja -rodut sekä niiden lajikohtaiset vaatimukset ravinnosta, olosuhteista, jalostuksesta ja hyvinvoinnista
- eläimistä saatavat tuotteet alkutuotannon näkökulmasta
- kansalliset vaatimukset eläintuotannolle, laki, asetukset ja suositukset
Kasvinviljely
- maan viljavuus
- kasvien viljely: leipä- ja ruokaviljat, peruna, rypsi, juurikasvit ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät.
- tuotantomuotojen vaikutus ruokatuotannon kustannuksiin
Toteutus
    Luennot
Kenttätyöskentely 4 päivää
Itsenäinen opiskelu

Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Kirjallisuus
    Sage, Colin. 2012. Environment and Food. Abingdon, UK & New York: Routledge.

Opettajan muu kurssilla esittelemä materiaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu