Verkko osaksi opetusta, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.11.2020 - 28.02.2021
Ilmoittautumiset
    23.10.2020 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Teet parhaillaan opettajaopintoja, toimit opettajan työssä tai olet toiminut
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla kehität verkossa tapahtuvan työskentelyn valmiuksiasi ja verkkopedagogiikan osaamistasi suunnittelemalla joko yksin, pari- tai ryhmätyöskentelynä verkossa toteutettavan oppimis- ja ohjausprosessin tai sovellat verkkovälineitä kontaktiopetuksesi oppimis- ja ohjausprosessin eri vaiheisiin.

Sinulle muodostuu käsitys ja käytäntö verkossa tapahtuvan oppimis- ja ohjausprosessin suunnittelun, tuottamisen ja toteuttamisen vaiheista. Saat valmiudet valita soveltuvat verkkotyöskentelyvälineet ja menetelmät soveltamaasi pedagogiseen malliin. Osaat analysoida ja arvioida verkkototeutuksia. Harjaannut palautteenantajana ja kehität reflektiotaitojasi.

Kehität osaamistasi suunnittelemalla verkossa tapahtuvan oppimis- ja ohjausprosessin tai hyödyntämällä verkkovälineitä omassa opetuksessasi mielekkäällä tavalla. Reflektio-osaamistasi kehität osallistumalla yhteisiin keskusteluihin, vertaisarvioimalla vahvistat palautteenantotaitoasi.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität oppimisen ohjaamista koskevaa osaamistasi, oppimisympäristö-, vuorovaikutus-, reflektio- sekä kehittämisosaamistasi.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista sekä kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä oppimisprosesseja monenlaiset oppijat huomioon ottaen.

Oppimisympäristöosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää ja uudistaa erilaisia ammatilliseen oppimiseen soveltuvia, turvallisia ja esteettömiä oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa sekä kykyä toimia niissä oppimista edistäen. Se tarkoittaa myös opettajan taitoa hyödyntää erilaisia digitaalisia resursseja oppimista tukevalla tavalla.

Vuorovaikutusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä toimia erilaissa vuorovaikutussuhteissa ja kumppanuusverkostoissa oppimiselle asetettujen tavoitteiden kannalta mielekkäällä ja eettisesti perustellulla tavalla.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa ammatillisessa oppimisessa ennakoitavien muutosten edellyttämällä tavalla yhdessä muiden kanssa. Se merkitsee myös taitoa ja tahtoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa aktiivisesti toimien.

Opintojakson osaamistavoite

Osaat suunnitella ja kehittää sisältöjen ja menettelyjen suhteen mielekkäitä oppimis- ja ohjausprosesseja verkko-opiskeluympäristöön tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen kontaktiopetuksen tarpeisiin. Olet perehtynyt oman alasi opetussuunnitelmiin, ja osaat ohjata ja arvioida oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen, oppijalähtöisen työskentelyn verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen. Kykenet oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden ja muiden asianosaisten kanssa verkkoympäristöissä ja verkkovälineillä.
Sisältö
    Oppimis- ja ohjausprosessin suunnittelu verkkoympäristöön tai verkkovälineiden käyttäminen osana kontaktiopetuksen oppimis- ja ohjausprosessia. Osallistuminen sekä verkkokeskusteluihin että vertaisarvioiden yhteiseen tiedonrakenteluun (valinnaisesti myös pari- tai ryhmätyöskentelyyn).
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Se sisältää itsenäisestä opiskelua, tekemällä oppimista ja yhteisöllistä tiedonrakentamista. Opintojakson oppimistehtävät ovat verkkokeskustelu, harjoitustehtävä, vertaisarviointi sekä itsereflektointi.
Kirjallisuus
    - Kalliala, E. 2002. Verkko-opettamisen käsikirja. Helsinki. Finnlectura.
- Koli, H. 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. Helsinki. Finnlectura.
- Nevgi, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Oppimista edistävät ja estävät tekijät verkko-oppimisympäristössä - opiskelijoiden kokemukset ja opettajien arviot. Turku. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
- Tella, S. ym. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki. Edita.

Lisäksi oppimistehtävien yhteydessä oleva muu materiaali.
Hinta
    75 €. Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sopii sinulle, joka olet hankkinut perustiedot oppimisesta, toimit tai olet toiminut opettajana ja haluat laajentaa oppimista ja ohjausta koskevaa osaamistasi verkko-opintojen suunnitteluun.