Tilintarkastus, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    04.09.2019 - 18.12.2019
Last enrolment date
    22.08.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet
Goal
    Opiskelija tietää tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset sekä osaa kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Hän tuntee tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Hän tuntee keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Hän osaa ottaa kantaa tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin.
Contents
    Opintojaksolla sisältönä on tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö ja normit, tilintarkastuksen suunnittelu ja organisointi, tilintarkastuksen toteutus ja raportointi, tilintarkastajan vastuu ja laadunvalvonta sekä eri yhtiömuotojen erityispiirteet tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kannalta.
Accomplishment
    Kontakti- ja etäopiskelu
Literature
    Tomperi, S. 2016. Tilintarkastus. Normeista käytäntöön. Edita.
Seuraavat lait soveltuvin osin: Tilintarkastuslaki ja -asetus tilintarkastuksesta
Kirjanpitolaki ja -asetus
Osakeyhtiölaki
Yhdistyslaki
Laki asunto-osakeyhtiöistä Osuuskuntalaki
Opettajan valitsema muu materiaali
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable