Palvelujen markkinoinnin johtaminen, 5 op, (YAMK, verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    24.09.2019 - 24.11.2019
Last enrolment date
    18.08.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.
Goal
    Opiskelija hallitsee palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärtää palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Hän ymmärtää palvelujen tuottavuuden ja toimintojen merkityksen sekä palvelujen ja suhteiden roolin kilpailuedun rakentamisessa sopivan palvelustrategian avulla. Opiskelija oppii kuinka palveluja kehittämällä voi parantaa organisaation kilpailuetua ja kannattavuutta. Hän ymmärtää ja osaa kuvata keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Opiskelija osaa arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Hän ymmärtää sisäisen markkinoinnin merkityksen palvelujen johtamisessa. Opiskelija osaa kehittää uusia strategisia lähestymistapoja ja organisaation palveluiden markkinoinnin johtamista sekä hyödyntää ratkaisuissaan palvelun johtamisen malleja ja teoriaa.
Contents
    Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen, palvelun tuottaminen, sisäisen markkinoinnin johtaminen
Accomplishment
    Virtuaaliluennot, ennakkotehtävä, case, itsenäinen työskentely, kehittämistehtäviä, ryhmäkeskustelut

Aloituswebinaari verkossa 2.10.2019
Literature
    Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill.
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum.
Journal of Service Management
Journal of Service Science and Management.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Aikaisemman osaamisen tunnistamisen prosessin kautta oman osaamisen osoittammalla ja perustelemalla voi opintojakson saada suoritetuksi osittain tai kokonaan (aikaisempi korkeakoulutasoinen saman laajuinen ja sisältöinen opintokokonaisuus)

See the Timetable