Fysiikka 2, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautumiset
    03.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee virtausmekaniikan, lämpöopin ja termodynamiikan keskeiset käsitteet ja luonnonlait. Hän osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

Tieto ja ymmärrys: Opiskelijat ymmärtävät luonnonlait, joihin kinematiikka, statiikka ja dynamiikka perustuvat.

Tutkimukset ja selvitykset: Opiskelijat osaavat laboratoriomittausten avulla tehdä tutkimuksia ja selvityksiä mekaniikan ilmiöistä.
Sisältö
    Nesteiden ja kaasujen mekaniikka, lämpölaajeneminen, ihannekaasu, ilman kosteus, lämpöenergia, lämmön siirtyminen: johtuminen, säteily ja konvektio, termodynamiikan perusteet ja lämpövoimakoneet.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, laskuharjoitusohjaukset/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    M. Mäkelä, R. Mäkelä, O. Siltanen: Insinöörikoulutuksen Fysiikka 1, Tammertekniikka
Valtanen Esko, Tekniikan taulukkokirja, Gummerrus Kirjapaino Oy
Opettajan laatima opetus- ja laskuharjoitusmateriaali.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu