Projektien taloudellinen johtaminen, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    04.09.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Perustiedot talousmatematiikasta ja taloushallinnosta.
Tavoite
    Opiskelija hallitsee projektijohtamisen periaatteet ja ohjausmenetelmät, projektien taloudellisen johtamisen sekä rahoituksen vaatimat projektilaskennan menetelmät. Hän tuntee investointilaskennan peruskäsitteet ja tunnistaa eri laskentamenetelmien ominaispiirteet. Hän pystyy vertaamaan eri investointivaihtoehtoja.
Sisältö
    Projektin organisointi ja projektisuunnitelma, projektin aika-, resurssi- ja kustannusohjaus, muutosten ja riskien hallinta projektissa, projektiraportointi.
Toteutus
    A = Lähiopetuksessa opiskelijat ja opettaja ovat samassa fyysisessä tilassa. Lähiopetuksessa hyödynnetään välittömän vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen ja ajattelemisen mahdollisuuksia. Lähiopetuksen tukena hyödynnetään yleensä myös verkkoympäristöjä esimerkiksi tiedottamisen, materiaalien jakamisen ja tehtävien palauttamisen alustana.
B = Sulautuva opetus yhdistää lähi- ja verkko-opetusta ja erilaisia oppimisen ympäristöjä ja muotoja. Opetus perustuu sekä yhteisölliseen että itsenäiseen työskentelyyn ja opettajan ja opiskelijoiden väliseen aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Käytännössä sulautuvassa opetuksessa voi olla mm. lähiopetusta eli kontaktitunteja, lähiopetuksen seuraamista verkkovälitteisesti, verkkoluentoja, webinaareja, verkossa tehtäviä yksilö-, pari- ja ryhmätöitä, videoluentoja ja verkkokeskusteluja.

Tarkista ASIOn kohderyhmäsarakkeesta toteutustapa (ks. Opintojaksokuvaus, Lisätiedot).
Kirjallisuus
    Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Jyväskylä: Gummerus.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business Control -polun opintoihin. Financial Control -polun opiskelijat voivat valita opintojakson vapaavalintaisina ammattiopintoina.

Katso opintojakson aikataulu