Matematiikan valmentavat opinnot, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    13.09.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Rakennustekniikan polkuopinnot 1 osallistujat
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija osaa sieventää lausekkeita, muodostaa ja ratkaista yhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja. Opiskelija hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja prosenttilaskun perustapaukset.Opiskelija osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia.
Sisältö
    Algebran peruskäsitteet ja lukujen laskutoimitukset. Lausekkeiden sieventäminen (potenssit, polynomit, rationaalilausekkeet, juuret. Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, juuriyhtälöt ja lineaarinen yhtälöpari. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen ja prosenttilaskun perustapaukset. Yksinkertaisten kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.
Toteutus
    Kontaktitunnit/virtuaaliluennot, ohjatut/omatoimiset laskuharjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.
Kirjallisuus
    Sähköinen materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa, harjoitusmonisteet

Katso opintojakson aikataulu