Kestävä ruokatuotanto, 5 op (Verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    06.09.2019 - 12.01.2020
Last enrolment date
    18.08.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Food and Environment -opintojakson osaaminen
Goal
    Opiskelija tuntee globaalin ja lokaalin ruokajärjestelmän, alkutuotannosta vähittäiskauppaan ja kuluttamiseen. Opiskelija tunnistaa agro-ekologian perusperiaatteet.

Opiskelija tunnistaa eläintuotannon osana elintarvikeketjua. Hän tietää tuotantoeläimet ja ymmärtää olosuhteiden, jalostuksen, ruokinnan ja hyvinvoinnin merkityksen lopputuotteeseen. Hän osaa soveltaa tietoa käytännössä ja ymmärtää eläintuotannon eettiset näkökohdat gastronomian kannalta.

Opiskelija osaa ottaa peltomaan viljavuusnäytteet ja ymmärtää viljavuuden perustiedot. Hän tuntee viljelymaan kestävän hoidon perusteet. Opiskelija tietää perunan, leipä- ja ruokaviljojen, rypsin ja juuresten hyvän vjljelytavan ja tunnistaa hyvän laadun tuottamisen keinot. Hän tuntee leipäviljan leivontalaadun mittaamistavan (sakolukumääritys).
Opiskelija tuntee hankintalain vaatimukset raaka-ainevalinnoissa.
Contents
    Globaalit ja lokaalit ruokajärjestelmät
- ruokatuotannon teknologia, ruuan vähittäiskauppa, hankintalaki.
- ekosysteemit, resurssit, biodiversiteetti

Eläintuotanto
- tuotantoeläinlajit ja -rodut sekä niiden lajikohtaiset vaatimukset ravinnosta, olosuhteista, jalostuksesta ja hyvinvoinnista
- eläimistä saatavat tuotteet alkutuotannon näkökulmasta
- kansalliset vaatimukset eläintuotannolle, laki, asetukset ja suositukset
Kasvinviljely
- maan viljavuus
- kasvien viljely: leipä- ja ruokaviljat, peruna, rypsi, juurikasvit ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät.
- tuotantomuotojen vaikutus ruokatuotannon kustannuksiin
Accomplishment
    Luennot
Kenttätyöskentely 4 päivää
Itsenäinen opiskelu

Itsenäinen työskentely
Ryhmätyöskentely
Literature
    Sage, Colin. 2012. Environment and Food. Abingdon, UK & New York: Routledge.

Opettajan muu kurssilla esittelemä materiaali
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable