Psykoterapeuttiset valmiudet, 30 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    12.09.2019 - 23.10.2020
Last enrolment date
    16.08.2019
Location
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Target group
    Psykoterapeuttisten vuorovaikutustaitojen ammatilliset erikoistumisopinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuttisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opintoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan korkeakou-lututkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus täydentää sosiaali- ja terveysalan maisteritutkintojen sekä ammattikorkeakoulututkintojen, esimerkiksi sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorit-taneiden henkilöiden osaamista siten, että he voivat myöhemmin hakea erityistason psykoterapeuttikoulutuksiin. Koulutus antaa valmiuksia vaativaan asiakastyöhön, erityisesti terapeuttisia keskustelutaitoja edellyttäviin tilanteisiin yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä.
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja tuntee perheterapeuttisen, kognitiivisen, psykodynaamisen, ratkaisu- ja voimavarakeskeisen sekä luovien taideterapioiden lähestymistavan ja niiden mahdollisuudet yksilön, parin, perheen ja ryhmän kanssa työskennellessä. Osallistuja pystyy tarkastelemaan soveltuvuuttaan työskennellä erilaisten psykoterapeuttisten mallien ja viitekehysten pohjalta. Koulutukseen osallistuja osaa käyttää terapeuttista työotetta vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.
Contents
    • Kaikille yhteiset opinnot
-Mielenterveyden peruspilarit ja ihmisen kasvu ja kehitys.
-Kriisit ja traumat
-Psykiatrinen diagnostiikka
-Terapeuttiset työotteet ja viitekehykset: johdatus psykoterapeuttiseen ajatteluun, perheterapeuttinen lähestymistapa, psykodynaaminen ja kognitiivinen lähestymistapa, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, luovat taideterapiat.
• Kehittämistoimintaa tukevat opinnot Omaan työhön liittyvä kehittämishanke ja kehittämistoimintaa tukevat opinnot
• Valinnaiset opinnot Koulutusta ja oppimistavoitteita tukevia opintoja

Koulutuksen aikana syvennetään kriittistä lukutaitoa, reflektiivisyyttä, eettisyyttä, oman työn arvolähtökohtien tiedostamista, kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja ja tietoteknisiä valmiuksia
Accomplishment
    Opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja suoritetaan työn ohessa. Lähiopetuspäivät ovat 12-13.9., 7-8.11., 12-13.12.2019, 6-7.2., 26.-27.3., 7.5-8.5., 5.6.2020., 25.9. ja 22-23.10.2020.
Aikaisempia opintoja ja työelämässä hankittua osaamista voidaan hyväksilukea osaksi opintoja erikseen laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) liittyvissä opinnoissa. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta odotetaan alan kirjallisuuteen perehtymistä ja opitun soveltamista työhön sekä tietotekniikan perusosaamista.
Further Information
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen palvelutoiminta, p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Further Information about the enrolment
    Hakuaika päättyy 05.08.2019. Haku osoitteessa www.jamk.fi/koulutus/taydennyskoulutus

Valittavilta edellytetään korkeakoulututkintoa tai ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoa sekä vähintään kahden vuoden asiakastyökokemusta hakuajan päättymiseen mennessä. Valinta tapahtuu hakemusten ja haastattelujen perusteella seuraavien valintaperusteiden pohjalta: hakemuksessa ilmoitettu työkokemuksen laatu ja pituus, suoritettu lisä- ja täydennyskoulutus, motivoituneisuus, soveltuvuus, sitoutuminen pitkäkestoiseen monimuotokoulutukseen sekä työantajan suositukset ja edellytykset tukea koulutukseen osallistumista. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille.
Material     esite_psykoterapeuttiset_valmiudet_2019-20.pdf