Myynti ja myynnin johtaminen, 5 op, (YAMK, verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 27.10.2019
Last enrolment date
    18.08.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija hallitsee myynnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.
Goal
    Opiskelija ymmärtää myyntityön merkityksen yritykselle ja yhteiskunnalle. Hän tuntee myyntityön keskeiset käsitteet, menetelmät ja teoriat. Opiskelija osaa kuvata erilaisia myyntiprosesseja ja erityisesti oman organisaationsa sekä ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Hän osaa soveltaa oppimaansa erityisesti kysymystekniikkaa käytännön B2B-myyntitilanteessa. Hän osaa arvioida omia myyntitaitojaan ja laatia myyntityön kehittymissuunnitelman. Opiskelija ymmärtää myyntijohtamisen merkityksen ja hallitsee myyntijohtamisen keskeiset käsitteet ja teoriat. Opiskelija osaa tavoitteellisesti ja kannattavasti suunnitella, toteuttaa ja seurata yrityksen myynnin johtamista markkinoinnin tukemana. Opiskelija osoittaa kykenevänsä ratkaisemaan myynnin johtamisen ongelmia.
Contents
    Opintojakso sisältää seuraavat osaamisalueet yritysmyynnissä: myynti-, vuorovaikutus-, asiakkuusosaaminen ja oman myyntiosaamisen arviointi. Opintojakso sisältää myyntihenkilöstön suunnitteluun, palkkaukseen, rekrytointiin, koulutukseen ja motivointiin liittyviä asioita. Tavoitteena on ymmärtää myyntiorganisaation organisoimiseen sekä kehittämiseen liittyviä tekijöitä että myynnin ja markkinoinnin integraatiota. Opintojaksolla perehdytään myyntityön tulokselliseen johtamiseen: suunnittelu, organisointi, ohjaus ja kehittäminen.
Accomplishment
    Verkko-opiskelu. Itsenäisenä työskentelynä suoritettavat tehtävät (ennakkotehtävä, harjoitukset ja kehittämistehtävä) palautetaan OPTIMA -alustalle. Ennakkotehtävä annetaan noin neljä viikkoa ennen ensimmäistä kontaktia.
Literature
    Jobber, D. & Lancaster G. 2015. Selling and Sales Management. 10th ed. Pearson. Cron, L. W. & DeCarlo, T. E. 2010. Sales Management: concepts and cases. 10th ed. Willey. Journal of Personnel Selling & Sales Management. Journal of Personal Selling & Sales Management. International Journal of Academic research.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakson hyväksiluvun (AHOT) voi saada aikaisemman osaamisen perusteella. Hyväksiluvun edellytyksenä on hakemus, jossa on perustellusti esitetty opintojakson tavoitteiden mukainen osaaminen. Lisäksi näyttönä edellytetään kehittämistehtävän tekeminen hyväksytysti.

See the Timetable