Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen, 5 op, (YAMK, verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 27.10.2019
Last enrolment date
    18.08.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    amk-tutkinto
Goal
    Opintojakson tavoitteena on ymmärtää muutos- ja luottamusjohtamisen teoriaa ja käytäntöä tämän ajan organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Hän tunnistaa muutoksen esteet. Opiskelija hallitsee muutos- ja luottamusjohtamisen teoriaperustan sekä osaa arvioida kriittisesti niiden merkitystä henkilöstön johtamistilanteissa. Opiskelija ymmärtää johtajuuden ja organisaation muutoksen tärkeyden organisaation uudistumisessa. Hän, ymmärtää henkilöstön johtamisen merkityksen muutoksen johtamisessa ja siinä erityisesti tiedon, viestinnän ja luottamuksen keskeisen roolin, osaa soveltaa hankittua tietoa ja kokemusta käytäntöön erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa sekä osaa johtaa ja arvioida muutosjohtamista organisaation uudistumisessa.
Contents
    Opintojaksolla käsitellään muutoksen ja osaamisen johtamista sekä luottamusjohtamista osana organisaatioiden uudistumista. Niitä tarkastellaan niin teoreettisesti kuin käytännönkin näkökulmasta. Organisaatiokulttuuria, johtajuutta ja muutoksen johtamista pohditaan keskeisiin käsitteisiin tietoon, viestintään ja luottamukseen perustuen.
Accomplishment
    Virtuaaliluennot, ennakkotehtävä, itsenäinen työskentely, kehittämistehtävä, ryhmäkeskustelut,
Literature
    Verkkomateriaali, Senior, B. & Swailes, S. 2016. Organizational Change. Pearson.
Kalliomaa, S. & Kettunen, S. 2010. Luottamus esimiestyössä. Wsoy.
Stenvall, J., Virtanen, P. 2007. Muutosta johtamassa. Edita.
Dallas, H. J. 2016. Mastering the Challenges of Leading Change: Inspire the People and Succeed Where Others Fail. New Jersey: Wiley.
Schein, E. H. & Schein, P. 2016. Organizational Culture and Leadership. Wiley.
Kotter, J.P. 1996. Leading Change. Harvard Business School Press.
Leadership Quarterly, Journal of Human Resource Management, Journal of Change Management, Journal of Business Ethics, International Journal of Psychological Studies.
Vapaavalintainen alueen ajankohtainen tietokirja.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable