Muutoksen johtaminen ja organisaation uudistaminen, 5 op, (YAMK, verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 27.10.2019
Ilmoittautumiset
    18.08.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Tavoite
    Opintojakson tavoitteena on ymmärtää muutos- ja luottamusjohtamisen teoriaa ja käytäntöä tämän ajan organisaatioissa ja yhteiskunnassa. Hän tunnistaa muutoksen esteet. Opiskelija hallitsee muutos- ja luottamusjohtamisen teoriaperustan sekä osaa arvioida kriittisesti niiden merkitystä henkilöstön johtamistilanteissa. Opiskelija ymmärtää johtajuuden ja organisaation muutoksen tärkeyden organisaation uudistumisessa. Hän, ymmärtää henkilöstön johtamisen merkityksen muutoksen johtamisessa ja siinä erityisesti tiedon, viestinnän ja luottamuksen keskeisen roolin, osaa soveltaa hankittua tietoa ja kokemusta käytäntöön erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa sekä osaa johtaa ja arvioida muutosjohtamista organisaation uudistumisessa.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään muutoksen ja osaamisen johtamista sekä luottamusjohtamista osana organisaatioiden uudistumista. Niitä tarkastellaan niin teoreettisesti kuin käytännönkin näkökulmasta. Organisaatiokulttuuria, johtajuutta ja muutoksen johtamista pohditaan keskeisiin käsitteisiin tietoon, viestintään ja luottamukseen perustuen.
Toteutus
    Virtuaaliluennot, ennakkotehtävä, itsenäinen työskentely, kehittämistehtävä, ryhmäkeskustelut,
Kirjallisuus
    Verkkomateriaali, Senior, B. & Swailes, S. 2016. Organizational Change. Pearson.
Kalliomaa, S. & Kettunen, S. 2010. Luottamus esimiestyössä. Wsoy.
Stenvall, J., Virtanen, P. 2007. Muutosta johtamassa. Edita.
Dallas, H. J. 2016. Mastering the Challenges of Leading Change: Inspire the People and Succeed Where Others Fail. New Jersey: Wiley.
Schein, E. H. & Schein, P. 2016. Organizational Culture and Leadership. Wiley.
Kotter, J.P. 1996. Leading Change. Harvard Business School Press.
Leadership Quarterly, Journal of Human Resource Management, Journal of Change Management, Journal of Business Ethics, International Journal of Psychological Studies.
Vapaavalintainen alueen ajankohtainen tietokirja.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu