Muistikoordinaattori - muistiterveyden erityisosaaja 30 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Oppimiskokonaisuus on suunniteltu vastaamaan muistiterveyden edistämisen osaamishaasteisiin. Oppimisprosessin tuloksena on muistiterveys-osaamisen (muistikoordinaattorin erityisosaamisen) laaja-alainen kehittyminen jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön haasteita varten. Oppimisprosessi tarjoaa uusia työkaluja ympäristössä, joka muuttuu niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin globaalistikin. Oppimisprosessin myötä osallistuja hankkii uusia lähestymistapoja asiakastyön lisäksi ennakointi-, tutkimus- ja kehittämistyöhön, kansainvälistymiseen sekä oman ja työyhteisönsä osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hän saa valmiuksia ratkaista organisaationsa kehittämishaasteita, mihin hän saa lisää osaamista opintojen aikana toteutettavasta kehittämistehtävästä.
Aika
    03.02.2020 - 26.03.2021
Ilmoittautumiset
    16.01.2020 mennessä
Paikka
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen suorittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiudet omaaville.
Tavoite
    Oppimisprosessin tavoitteina on, että osallistuja:
- perehtyy keskeisiin toimintaympäristön muutoksiin ja saa valmiuksia ennakoivaan ja tavoitteelliseen työskentelyyn sekä kehittämiseen muistiterveyden edistämisen, muistisairauksien varhaisen toteamisen, laadukkaan, asiakaslähtöisen hoidon/palvelun suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin asiantuntijana
- osaa muistiterveyden asiantuntijana suunnitella, toteuttaa ja arvioida vaikuttavaa, asiakkaan elämänlaatua tukevaa ohjausta niin yksilö- kuin perhe- ja yhteisötasolla
- osaa rakentavasti arvioida ja kehittää näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen nykyisiä toimintakäytäntöjä muistiterveyden edistämisessä yhdessä eri tahojen kanssa toimien
- osaa arvioida osaamistaan muistiterveyden asiantuntijana ja tehdä sekä suunnitelmallisesti toteuttaa realistisen kehittymis-/urasuunnitelman
- saa valmiuksia toimia muistiterveyden edistämisen ja muistihoitotyön asiantuntijana ja ammattilaisena Kliinisesti erikoistunut hoitaja-asiantuntijuustasolla ohjaten niin kollegoitaan kuin opiskelijoita osaamisen kehittymisessä
- saa valmiuksia motivoida työyhteisöään yhteisölliseen ja tulokselliseen osaamisen tarkasteluun, kehittämiseen ja hyödyntämiseen
Sisältö
    1 Asiakas- ja yhteistyöosaaminen muistihoitotyössä 24 op
1.1 Eettiset ja juridiset lähtökohdat muistihoitotyössä 2op
1.2 Logoterapeuttisen ajattelun mahdollisuudet muistiasiakkaan ja läheisen kohtaamisessa sekä tukemisessa 2op
1.3 Muistikuntoutumista tukevat palvelut ja ohjaus 5op
1.4 Muistiosaamisen kehittäminen palveluasumisessa – laatua elämän loppuun saakka 5 op
1.5 Muistikuntoutumista tukeva kotihoito 5op
1.6 Muistisairauksiin liittyvä osaaminen ja asiantuntijuus 5op
2 Muistitutkimus- ja kehittämisosaaminen 6 op
Toteutus
    Koulutus toteutetaan Jyväskylässä sisältäen 16 lähioppimispäivää, joista osa on asiantuntija-seminaareja. Lisäksi yksittäisille opintojaksoille on myös mahdollista osallistua suorittaen hyväksytysti jaksoon kuuluvat oppimistehtävät/-suoritukset ja saaden suoritusdokumentin yksittäisestä opintojaksosta.
Hinta
    Osallistumismaksu on 2350 € + alv 24%. Hintaan sisältyvät yhteinen lähijaksojen opetus, etäopintojen ohjaus. Opiskeluun liittyvät matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannukset opiskelija kustantaa itse.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
p. 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Hakuaika päättyy 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuteen 16.01.2020.
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.
Materiaali     muistikoordinaattori_jamk_2019-21-3.pdf