Biotalouden tuotannolliset perusteet, 5 op (YAMK) (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    13.12.2019
Place
    Verkko-opinnot
Target group
    Opintojakso on YAMK-tasoinen
Goal
    Opiskelija ymmärtää biotalouden merkityksen ja keskeiset sektorit biomassojen tuotannon näkökulmasta.
Opiskelija tuntee metsien, peltojen ja vesiympäristöjen biomassan tuotannon, korjuun ja jalostuksen periaatteet.
Contents
    Biotalouden keskeiset käsitteet ja merkitys
Vihreä, keltainen ja sininen biotalous
Biomassan kestävä tuotanto ja jalostus
Accomplishment
    Etäopiskelu: Verkko-opiskelu, webinaarit, itsenäinen opiskelu.
Ohjattu ja itsenäinen verkko-opiskelu virtuaalisessa oppimisympäristössä. Internet-yhteys, webkamera ja kuulokemikrofoni, perusvalmiudet käyttää tekstinkäsittely ja taulukkolaskentaohjelmia (esim. excel)
Literature
    Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset. Tapion julkaisuja. Luku 5.

Viljely muuttuvassa ilmastossa - Miten peltoviljely sopeutetaan onnistuneesti,
TEHO Plus-hankkeen raportti 4/2014
Julkaisu on saatavilla internetistä: www.ymparisto.fi/tehoplus

Sininen biotalous, verkkojulkaisu. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 24/2016. Luonnonvarakeskus.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable