Suorituskyvyn johtaminen, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    08.01.2020 - 13.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Johtamisen perusteet
Goal
    Opiskelija tuntee organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää niitä käytännön johtamisessa. Opiskelija osaa tarkastella suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena. Opiskelija tuntee yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Opiskelija ymmärtää mittareiden merkityksen suorituskyvyn johtamisessa ja osaa valita sopivat mittarit erilaisiin suorituskyvyn analysointitilanteisiin. Opiskelija ymmärtää laatujohtamisen merkityksen ja periaatteet sekä niiden vaikutuksen organisaation suorituskykyyn.
Contents
    Suorituskyvyn osatekijät
Suorituskyvyn johtamisen näkökulmat
Suorituskyvyn analysointi ja mittaaminen sekä yleisimmät mittausmenetelmät
Laatujohtaminen
Prosessijohtaminen
Accomplishment
    Luennot, ryhmätyöskentely, esitykset ja opponoinnit, henkilökohtaiset tehtävät
Literature
    Gallery, Michael E., Carey, Stephen C. 2013. Outcomes, Performance, Structure (OPS) : Three Keys to Organizational Excellence. ASQ Quality Press.
Kauhanen, J. 2010. Suorituksen johtaminen ja palkitseminen. Vantaa: Infor.
Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Talentum.
Ukko, J., Karhu, J., Pekkola, S., Rantanen, H & Tenhunen, J. 2007. Suorituskyky nousuun!: hyödynnä henkilöstösi osamainen. Tykes: Kansallinen kehittämisohjelma.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso kuuluu pakollisena tulevaisuuden esimies kärkiopintoihin.

See the Timetable