Tutkiva kehittäminen (YAMK), 5 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    20.01.2020 - 20.04.2020
Last enrolment date
    10.01.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelijalla tulee olla alempi korkeakoulututkinto (amk) suoritettuna.
Goal
    - Opiskelija tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
- Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron.
- Hän osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa.
- Opiskelija kykenee arvioimaan tutkimustietoa ja käyttämiään lähteitä.
- Hän osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja arvioida valitsemiaan menetelmiä ja -prosessia.
- Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
Contents
    - Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja viitekehykset
- Tutkivan kehittämisen metodologia
- Tutkivan kehittämisen vaiheet
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- Arviointi osana tutkivaa kehittämistä
- Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Accomplishment
    Yksilölliset oppimistehtävät, pienryhmätyöskentely, verkkokeskustelu, verkkoluennot / luennot luokassa ja webinaarit. Opintojakson webinaarissa tarvitset webbikameran ja headsetin.
Literature
    Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirjana TamPub- julkaisuissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7732-4

Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)

Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Pernaa, J. (toim.) Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. www.tenk.fi
Further Information
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    campusonline@jamk.fi
Other info
    Opintojakso alkaa verkossa 20.1.2020 ja päättyy 20.4.2020, webinaarit 4.2.2020 ja 1.4.2020 klo 16-18.

Opiskelija varmistaa oman osallistumisensa opintojaksolle tekemällä kahden ensimmäisen viikon aikana (20.1.-2.2.2020) oman esittäytymisensä verkko-oppimisympäristössä olevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli tätä ei ole tehty 2.2. mennessä tai opiskelija ei ole ilmoittanut asiasta opintojakson vastuuopettajalle, opintojakso merkitään hylätyksi kirjaimella E. Tämän jälkeen opiskelija ei voi suorittaa opintojaksoa ko. toteutuksessa.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!