Seksuaaliterapia -täydennyskoulutusavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    23.11.2020 - 14.12.2021
Last enrolment date
    17.01.2021
Place
    Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Lutakon kampus, Piippukatu 2
Target group
    Koulutukseen voi hakea sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan väistyneen opistoasteen tutkinto. Koulutukseen hakijalla tulee olla suoritettuna seksuaalineuvojakoulutus (30 op).

Psykoterapeuttipätevyydellä koulutukseen hakeutuvalla tulee olla Valviran hyväksymä psykoterapiapätevyys. Seksuaalineuvojakoulutusta ei edellytetä, mutta ainoastaan ne psykoterapeutit joilla on aiemmin suoritettu seksuaalineuvojakoulutus voivat hakea pohjoismaista auktorisointia (NACS).
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja opinnot suoritettuaan osaa toimia seksuaaliterapeuttina: hän tunnistaa ja hoitaa lyhytterapeuttisin menetelmin seksuaalisia toimintahäiriöitä sekä parisuhdepulmia, hän osaa tukea asiakkaita seksuaali-identiteetin ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksissä, hän osaa tukea seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneita asiakkaita ja luoda verkostoja moniammatillisen työn tueksi.
Contents
    - Seksuaaliterapeuttinen tietoperusta:
seksuaalikehitys, seksuaalinen identiteetti, erotiikka ja rakkaus, parisuhde ja seksuaalisuus, addiktoitunut seksuaalikäyttäytyminen, parafiliat, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaaliset toimintahäiriöt, seksuaalisuus ja monikulttuurisuus
- Seksuaaliterapeuttinen menetelmäosaaminen:
Klassinen seksuaaliterapia, ratkaisukeskeinen lyhytterapia, traumaterapian ja pariterapian lähtökohtia, työskentelymalleja seksuaalista väkivaltaa kohdanneille asiakkaille
- Seksuaaliterapian ammatillinen asiantuntijuus:
Kehittämistyö ja henkilökohtaisia osaamistavoitteita tukevat opinnot
Accomplishment
    Seksuaaliterapiaopinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa on yhteensä 18 lähiopetuspäivää. Koulutus sisältää NACS:n (Nordic Association for Clinical Sexology) vaatimusten mukaisesti 200 tuntia ohjattua opetusta. Tuntimäärään sisältyy 25 tuntia työskentelyä oman seksuaalisuuden parissa (SSA = Sexual Self Acknowledgement). Lähiopintojaksojen välillä on vertaisryhmätapaamisia 36 tuntia, kliinistä asiakastyötä 100 tuntia työnohjauksessa sekä alan kirjallisuuteen tutustumista (4000 sivua).

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siihen kuuluu työskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Koulutuksen ensimmäinen lähiopetusjakso 23.-24.11.2020. NACS auktorisointi edellyttää 75 tuntia ryhmätyönohjausta tai 50 tuntia yksilötyönohjausta kliinisen työn tueksi. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmä¬työnohjauksesta 16 tuntia sisältyy koulutukseen. Muu auktorisointiin edellytetty työnohjaus on mahdollista hankkia Jyväskylän ammattikorkeakoulusta omakustanteisesti.

Osallistuja voi hyväksytysti suoritettujen opintojen ja vaadittavan työnohjauksen jälkeen käyttää nimikettä seksuaaliterapeutti ja hakea Specialist in Sexological Counselling -nimikkeen (erityistason seksuaaliterapeutti, NACS) auktorisointia Pohjoismaiselta kliinisen seksologian yhdistykseltä (NACS). NACS edellyttää osallistumista (80 %) lähiopintojaksoille. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) liittyvissä opinnoissa.
Further Information
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, THM, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, JAMK, hyvinvointiyksikkö
Further Information about the enrolment
    Haku päättyy 30.10.2020. Haku osoitteessa www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Ammatilliset/. Valinta tapahtuu hakemusten ja puhelinhaastattelun perusteella seuraavien kriteereiden pohjalta: koulutus ja työkokemus, koulutukseen hakeutumisen motivaatio ja perustelut, sitoutuminen koulutusprosessiin sekä työssä koettu tarve seksuaaliterapiataitojen kehittämiselle. Valintakriteerit täyttävät hakijat haastatellaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.