Kuntoutustarpeen arviointi, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 25.10.2019
Last enrolment date
    23.08.2019
Location
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän sekä ymmärtää menossa olevaa palvelujärjestelmän muutosta seuraten sitä aktiivisesti. Hän toimii asiakaslähtöisesti ja eettisesti halliten asiakastyön perusteet. Hän tietää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ohjauksen perusteet. Hän hallitsee oman ammattialansa lähtökohdat näiden pohjalta.
Goal
    Opiskelija
• ymmärtää käsitteet työkyky, toimintakyky sekä tunnistaa jäljellä olevan työkyvyn ja toimintakyvyn merkityksen kuntoutumisessa
• ymmärtää toiminta- ja työkyvyn kehittymisen ja muuttumisen elämänkulun eri vaiheissa sekä näihin vaikuttavia yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä.
• osaa käyttää erilaisia toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiä (havainnointi, haastattelu, testaaminen ja mittaaminen) tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti erilaisissa palvelu- ja kuntoutustarpeen arviointi- ja seurantatilanteissa eri toimintaympäristöissä ja osana moniammatillista työtä.
• osaa arvioida kuntoutujan kokonaistilanteen saatujen arviointitulosten pohjalta ja myös koetun palvelu- ja kuntoutustarpeen kannalta.
• osaa asettaa yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä ja/tai moniammatillisen työryhmän kanssa yksilöllisiä kuntoutustavoitteita ja seurata niiden saavuttamista.
• ymmärtää arvioinnin ja siitä saatujen tulosten merkityksen palvelu- ja kuntoutustarpeen arvioinnin ja kuntoutusprosessin kokonaisuuden kannalta.
Contents
    • Toiminta- ja työkyvyn kehittyminen ja muuttuminen elämänkulun eri vaiheissa sekä niihin vaikuttavat tekijät.
• Luotettava, tarkoituksenmukainen ja systemaattinen toiminta- ja työkyvyn arviointi moniammatillisen työn välineenä.
• Lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden kuntoutusasiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin menetelmät (mitatun ja koetun toimintakyvyn arviointi) ICF-viitekehyksen mukaan. (Toimia-tietokanta)
• Aktiivisuuden, osallisuuden, elämänlaadun ja hyvinvoinnin arviointi osana kuntoutuksen ohjaajan työtä.
• Kuntoutus- / kuntoutumistavoitteiden asettaminen (GAS-menetelmä).
Accomplishment
    Monimuotototeutus:
Kontakti- ja etäopiskelu. Itsenäinen opiskelu. Luennot, verkkotehtävät, seminaarit.
Literature
    Sukula, S. & Vainiemi, K. 2016. GAS-menetelmä. Käsikirja, versio 4.

http://www.kela.fi/documents/10180/0/Gas+-k%C3%A4sikirja/07692e5a-c6d0-48f0-97a1-0737c4add7f8.

ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. 2004. Helsinki: Gummerus.

https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus.

Sukula, S. Vainiemi, K. & Laukkala, T. 206. GAS. Menetelmästä sovellukseen. Helsinki: Kela.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158520/GAS.pdf?sequence=5.

Toimia-tietokanta. www.toimia.fi
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta; tarkistathan ajankohdat allaolevan linkin kautta (pidätämme oikeuden muutoksiin).

See the Timetable