Kasvituotannon suunnittelu, 6 op, (nonstop)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    30.11.2019
Location
    verkko-opinnot
Prerequisites
    peltoviljelyn perusteet
Goal
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta rehu-, leipä-ja ruokaviljana. Opiskelija osaa laatia viljelysuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti.
Contents
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, konetyö ja -ketjut.
Literature
    Peltokasvien tuotanto. Mervi Seppänen (toim). Peltokasvilajikkeet. Peltokasvien kasvinsuojelu. muu opintojakson alussa osoitettava materiaali.
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable