Matematiikan tukiopinnot, 3 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.08.2019 - 30.11.2019
Ilmoittautumiset
    03.09.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Tieto- ja viestintätekniikan polku 1, verkkototeutus ZJA19STPVI
Tavoite
    Opiskelija harjoittelee matematiikan perustaitoja, joita tarvitaan matematiikan opinnoissa. Opiskelija tuntee matematiikan perusmerkintöjä ja peruslaskulait, osaa laskujärjestyssäännöt, murtolukujen laskusäännöt. Opiskelija osaa sieventää potenssi- ja polynomilausekkeita sekä yksinkertaisia rationaalilausekkeita. Hän ymmärtää yhtälöiden ja lausekkeiden eron ja osaa muodostaa ja ratkaista yksinkertaisia yhtälöitä. Opiskelija osaa prosenttilaskennan perustehtävät ja osaa ratkaista suorakulmaisen kolmion. Opiskelija perehtyy koordinaatistoon ja kuvaajien piirtämisen periaatteisiin.
Sisältö
    Algebran peruslaskutoimitukset, potenssien laskusäännöt, lausekkeiden sieventämien, 1.asteen yhtälön ratkaiseminen, prosenttilaskentaa, yhtälön muodostaminen sanallisesta tehtävistä, koordinaatiston käyttö, suoran piirtäminen, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
Toteutus
    kontakti- ja etäopiskelu
Kirjallisuus
    Opintojaksolla jaettava materiaali

Katso opintojakson aikataulu