Tutkiva kehittäminen (YAMK), 5 op (CampusOnline)

Attention! Online registration is closed.
Date
    02.09.2019 - 24.11.2019
Last enrolment date
    04.09.2019
Location
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelijalla on EQF/NQF6 (alempi korkeakoulututkinto) tai vastaavan tason osaaminen tutkimus- ja kehittämistyössä. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Goal
    - Opiskelija tunnistaa tiedonintressien merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
- Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eron.
- Hän osaa hyödyntää tutkimuksellista otetta työelämän toimintatapojen uudistamisessa.
- Opiskelija kykenee arvioimaan tutkimustietoa ja käyttämiään lähteitä.
- Hän osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja arvioida valitsemiaan menetelmiä ja -prosessia.
- Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.
Contents
    - Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja viitekehykset
- Tutkivan kehittämisen metodologia
- Tutkivan kehittämisen vaiheet
- Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- Arviointi osana tutkivaa kehittämistä
- Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Accomplishment
    Yksilölliset oppimistehtävät, pienryhmätyöskentely, verkkokeskustelu, verkkoluennot / luennot luokassa ja webinaarit

Webinaarit: 25.9. ryhmä 1 klo 15-17 ja ryhmä 2 klo 17-19; 6.11. ryhmä 1 klo 14-16 ja ryhmä 2 klo 16-18
Literature
    Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirjana TamPub- julkaisuissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-7732-4

Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)

Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Pernaa, J. (toim.) Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2013. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. www.tenk.fi
Further Information
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Other info
    Opintojakso kuuluu JAMKn yhteiseen Master opintomoduuliin. Opintojaksosta on useita eri toteutuksia lukuvuoden aikana, joissa on eri aloilta vastuuopettajia.
Cancellation terms
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!