Tilintarkastus, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    04.09.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautumiset
    22.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet
Tavoite
    Opiskelija tietää tilintarkastuksen lainsäädännön ja suositukset sekä osaa kuvata tilintarkastusprosessin keskeiset asiat. Hän tuntee tilintarkastajan riippumattomuus- ja esteellisyyssäädökset sekä toiminnantarkastajana toimimisen säädökset. Hän tuntee keskeiset tilintarkastusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä erilaisiin tarkastuskohteisiin. Hän osaa ottaa kantaa tilintarkastuksesta annettavaan raportointiin.
Sisältö
    Opintojaksolla sisältönä on tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö ja normit, tilintarkastuksen suunnittelu ja organisointi, tilintarkastuksen toteutus ja raportointi, tilintarkastajan vastuu ja laadunvalvonta sekä eri yhtiömuotojen erityispiirteet tilintarkastuksen ja toiminnantarkastuksen kannalta.
Toteutus
    Kontakti- ja etäopiskelu
Kirjallisuus
    Tomperi, S. 2016. Tilintarkastus. Normeista käytäntöön. Edita.
Seuraavat lait soveltuvin osin: Tilintarkastuslaki ja -asetus tilintarkastuksesta
Kirjanpitolaki ja -asetus
Osakeyhtiölaki
Yhdistyslaki
Laki asunto-osakeyhtiöistä Osuuskuntalaki
Opettajan valitsema muu materiaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu