Biotalous, ihminen ja yhteiskunta, 5 op (YAMK)

Attention! Online registration is closed.
Date
    17.01.2020 - 14.03.2020
Last enrolment date
    10.01.2020
Location
    verkko-opinnot
Target group
    Opintojakso on YAMK-tasoinen
Goal
    Opiskelija hallitsee biotalousalan kehittymiseen ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelija ymmärtää niitä kehitystrendejä, joita voidaan johtaa yhteiskunnallisista muutoksista sekä biotalouden kehittymisen ennustettavista muutosvaikutuksista
Opiskelija hyödyntää em. kehitystrendeihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.
Contents
    Ilmaston lämpeneminen ja luonnonvarojen niukkuus.
Yhteiskunnalliset muutokset ja muutosvastarinta.
Ekosysteemipalvelut.
Hyvinvointitalous.
Biotalouden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Biotalouden sosiaaliset vaikutukset.
Literature
    The Intergovernmental Panel on Climate Change. 2018. Global Warming of 1,5 °C.
Lettenmeier, M., Akenji, L., Toivio, V., Koide, R. & Amellina, A. 2019. 1,5 asteen elämäntavat. Sitra.
Peltonen-Sainio, P., Sorvali, J., Müller, M., Huitu, O., Neuvonen, S., Nummelin, T., Rummukainen, A., Hynynen, J., Sievänen, R., Helle, P., Rask, M., Vehanen, T.& Kumpula, J. (2017). Sopeutumisen tila 2017: Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. LUKE.
Jäppinen, J-P., Tyrväinen, L., Reinikainen, M. & Ojala, A. 2015. Luonto lähelle ja terveydeksi. Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys. Argumenta-hankkeen (2013–2014) tulokset ja toimenpidesuositukset. SYKE.
Särkelä, R., Siltaniemi, A., Rouvinen-Wilenius, P., Parviainen, H. & Ahola, E.
(toim.) 2014. Hyvinvointitalous. SOSTE.
Lisämateriaali opiskelijan HOPSin mukaisesti.
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable