Palkkahallinto, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Suositellaan samanaikaisesti suoritettavaksi opintojakso HTLT2004 Yrityksen tietojärjestelmät.
Tavoite
    Opiskelija osaa laskea palkkoja sekä manuaalisesti että pilvipalvelusovelluksilla. Opiskelija osaa tehdä palkoista vähennykset ja osaa tilittää ne edelleen palkkahallinnon sidosryhmille ja hoitaa palkkahallintoon liittyvän raportointivelvoitteen. Opiskelija tuntee palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistuksen ja osaa hakea näistä itsenäisesti tietoa sekä osaa soveltaa tätä tietoa palkkahallinnon käytännön kysymyksiä ratkaistessaan. Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon roolin osana henkilöstöhallintoa ja hahmottaa palkanlaskennan ja liikekirjanpidon välisen yhteyden. Opiskelija kykenee opiskelemaan digitaalisten järjestelmien toimintaperiaatteita ohjeiden mukaan ja ymmärtää miten digitaalisia järjestelmiä kehitetään jokapäiväisessä työssä.
Sisältö
    Opintojaksolla käsitellään työsuhteen ja palkkauksen normit ja perusperiaatteet, palkan verotus, henkilösivumenot, luontoisedut, kustannusten korvaukset, työaika, muulta kuin työajalta maksettava palkka sekä palkkatapahtumien rekisteröinti.
Toteutus
    Opintojaksosta on olemassa toteutustapa A = lähiopetus. Lähiopetuksessa opiskelijat ja opettaja ovat samassa fyysisessä tilassa. Lähiopetuksessa hyödynnetään välittömän vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen ja ajattelemisen mahdollisuuksia. Lähiopetuksen tukena hyödynnetään yleensä myös verkkoympäristöjä esimerkiksi tiedottamisen, materiaalien jakamisen ja tehtävien palauttamisen alustana. Opintojakson voi suorittaa etäopiskeluna tenttiä (Exam)lukuun ottamatta noudattamalla opintojakson annettua aikataulua.
Kirjallisuus
    Jokin seuraavista:
Kouhia-Kuusisto, K., Mikkonen, L., Syvänperä, O. & Turunen, L. 2017. Palkkavuosi. Helsinki: Edita.
Mattinen, K., Parnila, K. & Orlando, C. 2015 Palkanlaskenta käytännönläheisesti. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari.
Stenbacka, J. & Söderström T. 2012. Palkanlaskenta. Helsinki: SanomaPro.

Työehtosopimuslaki (436/1946)
Työsopimuslaki (55/2001)
Ennakkoperintälaki (1118/1996)
Ennakkoperintäasetus (1124/1996)
Tuloverolaki (1535/1992)
Työaikalaki (605/1996)
Vuosilomalaki (162/2005)
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena henkilöstöasiantuntijan kärkiopintoihin. Opintojakson voivat valita myös ne ensimmäisen vuoden opiskelijat, jotka haluavat edetä opinnoissaan nopeammin.

Katso opintojakson aikataulu