Operatiivinen johtaminen, 10 op (Verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    01.11.2019 - 31.03.2020
Last enrolment date
    06.10.2019
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Liiketoiminnan perusteet (yrittäjyys, johtaminen, markkinointi, taloushallinto)
Goal
    Opiskelija tuntee esimiestoiminnan eri osaamisalueet ja ymmärtää esimiesroolille asetetut vaatimukset marata-alan palveluyrityksen vastuullisessa ja tuloksellisessa johtamisessa. Omien nyt jo mahdollisesti käytössä olevien esimiestaitojen/valmiuksien reflektointi kriittisesti, asiantuntijaorganisaation johtaminen simulaation kautta, kokemusten jakaminen ja oman osaamisen kehittäminen.
Opiskelija tuntee keskeisen työlainsäädännön ja henkilöstöjohtamisen prosessit. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja osatekijät ja pystyy tunnistamaan ja kommunikoimaan erilaisten operatiivisten valintojensa vaikutukset yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija osaa laatia kannattavuuslaskelmia, tuntee keskeiset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä päätöksenteon tukena ja toiminnan ohjaamisessa. Kokonaisymmärrys kannattavasta liiketoiminnasta oman mahdollisen suuntautumisen (esim. ravintolatoiminta/kiinteistöhuolto, siivouspalvelut/majoitusliiketoiminta) lisäksi tuloksellisesta marava-liiketoiminnasta kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Strategian käytännön jalkauttaminen operatiivisen tason päätösten kautta sekä aihepiirin käsitteistö englanniksi.

Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan valitsemassaan restonomin asiantuntijuusalueessa (kestävä gastronomia, innovatiiviset matkailupalvelut, käyttäjälähtöiset toimitilat) ja kirjoittaa kurssin eri teemoista kriittisesti ja akateemisiin lähteisiin tukeutuen.
Contents
    Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset (TES) Marava-alalla
Henkilöstöjohtamisen prosessit (rekrytointi, perehdyttäminen, suorituksen johtaminen, osaamisen kehittäminen, palkitseminen, motivointi, työhyvinvointi)
Työvuorosuunnittelu
Esimiesviestintä
Haasteelliset tilanteet esimiestyössä
Esimiehen jaksaminen
Kannattavuuslaskenta ja –seuranta
Budjetointi
Tulossuunnittelu
Hinnoittelu
Arvonlisäverotus
Accomplishment
    Kontaktiopetus
Ammattialan asiantuntijavierailut ja –vierailijat
Toiminnalliset metodit (esim. draama)
Pari- ja ryhmätyöskentely
Projektityöskentely
Itsenäinen opiskelu
Virtuaaliopiskelu
Itse- ja vertaisarviointi
Opintojaksosta on myös verkkototeutuksia.
Literature
    Järvinen, P. 2009. Ammattina esimies. Helsinki: Sanoma Pro (4.painos).
Työsuhdeasiain opas 2011. EK-Tieto Oy.
Selander, K., Valli,V. 2007. Hinnoittelu ja kannattavuus matkailu ja ravitsemisalalla. Helsinki: WSOY
Opintojaksolla käytettävä ajankohtainen opiskelumateriaali täsmennetään opintojakson alussa.
Price
    150 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Varataan lukuvuodessa kolmeen toteutukseen, jokaiseen 8 paikkaa talousjohtamisen kärjen opiskelijoille.