Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, 5 opavaa tulostusnäkymä

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.03.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    23.02.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelijalla on kokemusta työskentelystä sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden kanssa. Opiskelija hallitsee viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Goal
    Opiskelija ymmärtää puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) merkityksen puhevammaisen asiakkaan / potilaan osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajana. Hän tuntee erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja niihin liittyviä apuvälineitä. Hän motivoituu vuorovaikutukseen ja kommunikointiin puhevammaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osaa pohtia ja yhdistää opintojakson sisältöjä oman alansa asiakastyöhön. Opiskelija osaa tukea erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä edistää yhteisön edellytyksiä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation käyttämiseen oman ammattialansa näkökulmasta.
Contents
    Keskeisinä sisältöinä ovat puhevammaisen henkilön yksilölliset tuen tarpeet ja tukemisen lähtökohdat, AAC-käsitteen määrittely, erilaiset AAC-kommunikaation menetelmät (ele- ja esinekommunikaatio, kuva- ja symbolikommunikaatio, piirroskommunikaatio ja tukiviittomat, selkokieli, bliss kieli). Opintojaksolla tehdään kommunikaatioharjoituksia.
Accomplishment
    Opintojakso toteutuu verkko-opetuksena, joka sisältää sekä aikataulutettuja webinaareja että itsenäistä verkkotyöskentelyä.
Literature
    Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Helsinki : Kehitysvammaliitto, oppimateriaalikeskus Opike 2012.

Heister Trygg, B. & Rautakoski, P. 2010. Graafinen kommunikointi : esineet, kuvat ja symbolit puhetta tukevassa ja korvaavassa kommunikoinnissa. Helsinki : Kehitysvammaliitto.
Further Information
    Sanna Häkkinen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Other info
    Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että opiskelijalla on käytettävissään sujuva internet sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys kontaktiopetukseen osallistumista varten.