Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, lisäkoulutus 45 op, Jyväskylä

Enrol to the course

Date
    21.01.2021 - 31.03.2022
Last enrolment date
    01.11.2020
Goal
    Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia
• soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa
• itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietoja rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä
• kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.
Contents
    • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
• Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
• Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
• Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
• Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op
Accomplishment
    Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna 1/2021 - 3/2022. Lähiopetuspäiviä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Farmakologian ja reseptiopin opinnoista vastaa Itä-Suomen yliopisto. Teoreettisia opintoja tukee käytännön oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osittain hyväksi lukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska suuri osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina. Toteutuspaikkakunta on Jyväskylä.
Further Information
    Pia Piispanen, THM, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö.
Further Information about the enrolment
    Koulutukseen valinta edellyttää, että
• hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk/opistoaste)
• hänellä on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella

Sähköisen hakulomakkeen lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat dokumentit:
1. Kopio tutkintotodistuksesta
2. Kopiot työtodistuksista

Yllä mainitut dokumentit, sähköistä hakulomaketta lukuun ottamatta, toimitetaan osoitteeseen:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoiminta, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä.

Valintakoe on 23.11.2020. Valintakoe sisältää farmakologista osaamista ja lääkelaskujen hallintaa kuvaavat osiot. Valintakoekirja: Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130 (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa) tai Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.
Koulutuksen käynnistyttyä valituksi tullutta vaaditaan toimittamaan:
3. Työssä tapahtuvan opiskelun ohjauksesta ja osaamisen näytön arvioinnista vastaavan lääkärin sitoumus (ks. liite 1).
4. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen (ks. liite 2).
Material     liite_1._mallipohja_sitoumus_ohjaukseen_ja_arviointiin_2018.docx
liite_2._mallipohja_tehtavankuva_ja_laakelista.docx

Enrol to the course