Työelämän ruotsi, 4 op (verkkototeutus)

Enrol to the course

Date
    01.10.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    20.09.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opintojakson tarkoitus Kun olet käynyt tämän opintojakson, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opintojakson osaamiset Kansainvälisyysosaaminen, työelämäosaaminen, viestintäosaaminen Opintojakson osaamistavoite Kun olet käynyt tämän opintojakson, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Contents
    Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina
Further Information
    Opintojakso sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää ruotsin suullista ja kirjallista kielitaitoa työnhakukontekstissa ja työelämän yleisissä ja alakohtaisissa viestintätilanteissa.

Työelämän ruotsi on virkamiesruotsin opintojakso (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424) Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5. Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Enrol to the course