Perhe- ja perintöoikeus, 5 op (verkkototeutus)

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 03.08.2020 at 09:00 on this page.
Date
    31.08.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    03.08.2020 - 16.08.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Goal
    Opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuden keskeisen lainsäädännön ja avioliiton varallisuusteoriat. Hän osaa laatia erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja: perukirjan, ositussopimuksen sekä perinnönjakokirjan. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolakia.
Contents
    Perimysjärjestys, perintöoikeuteen vaikuttavat tekijät, oikeustoimet perittävän eläessä ja kuollessa, testamentti, pesänselvitys ja perinnönjako, avioliiton varallisuusjärjestelmä, avioliiton purkaminen, ositus, lapsen asema: elatus, huolto- ja tapaamisoikeus, avoliitto, edunvalvonta, perheoikeudelliset instituutiot ja sukupolvenvaihdos.
Accomplishment
    Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla.
Literature
    Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; avioliittolaki, avoliittolaki, perintökaari sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Suositeltava verkkokirja on: Kangas, U. 2019. Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Helsinki. Alma Talent Pro.
Price
    75 €
The studies is free-of-charge for unemployed job seekers and asylum seekers
Further Information
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.