Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (VAIN ALKION OPISKELIJOILLE)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautumiset
    01.09.2019 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on tarkoitettu ALKIO-OPISTON opiskelijoille.
Tavoite
    Opiskelija
- Tietää erilaisia ihmiskäsityksiä sekä ymmärtää sosiaali- ja terveysalan arvot ja ammattieettiset periaatteet toimintansa lähtökohtana
- Tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysisen, psykososiaalisen ja kognitiivisen) elämänkulun näkökulmasta ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan kohtaamisessa
- Ymmärtää asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet sekä tuntee asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön.
- Osaa tavoitteellisen, dialogisen, asiakkaan osallisuutta ja voimavaroja vahvistavan yhteistyösuhteen luomisen periaatteet ja osaa soveltaa näitä periaatteita
Sisältö
    - Ihmiskäsitykset, sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arvot ja eettiset periaatteet
- Ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet elämänkulussa
- Asiakkaan (potilaan) asemaa ja oikeuksia säätelevä lainsäädäntö
- Asiakaslähtöisyys ja asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet, asiakkuuksien moninaisuus

Katso opintojakson aikataulu