Palvelujärjestelmät, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    29.10.2019 - 18.12.2019
Last enrolment date
    06.10.2019
Location
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Opiskelija ymmärtää palvelutoimintaan liittyvät käsitteet sekä tietää asiakasosaamisen perusteet. Hän hallitsee palveluliiketoiminnan periaatteet ja ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden syy – seuraussuhteita. Hän tuntee innovaatiotoiminnan perusteet.
Goal
    Opiskelija tietää palvelujen merkityksen eri toimialojen ja kansantalouksien näkökulmasta. Hän osaa hyödyntää palvelu- ja asiakasosaamistaan yritysten palvelujärjestelmien analysoinnissa ja kehittämisessä.
Opiskelija hallitsee yrityksen palvelujärjestelmän eri osa-alueiden tietoaineksen:
•palvelun, tuotteen ja tuotteistamisen,
•palveluntuotantojärjestelmän,
•palvelukulttuurin ja
•laadun sekä
osaa soveltaa tietoainesta toimialansa yritysten palvelujärjestelmien analysoinnissa ja kehittämisessä.
Hän osaa kehittää palvelujärjestelmän arvontuottoa asiakaslähtöisesti ja kannattavasti. Opiskelija ymmärtää skaalauksen ja massakustomoinnin merkityksen palveluliiketoiminnan kannattavuuteen ja tunnistaa palvelutoiminnan kriittiset pisteet.
Opiskelija ymmärtää yrityksen ydin- ja tukiprosessien toiminnan merkityksen palvelu- ja tuotantotoiminnan laatuun sekä tuloksellisuuteen. Hän osaa kuvata prosesseja ja niiden verkkoja teknologiaa hyödyntäen. Hän ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja digitaalisuuden mahdollisuudet palvelujärjestelmän osa-alueiden kehittämisessä.
Contents
    •palveluliiketoiminta ja sen kansantaloudellinen merkitys
•asiakasosaamisen hyödyntäminen
•yrityksen palvelujärjestelmän osa-alueet ja niiden vaikutus toisiinsa
•palveluprosessit ja niiden kuvaaminen
•arvontuotto palvelujärjestelmissä ja -prosesseissa
•toimialakohtaiset erityispiirteet palvelujärjestelmissä
•palvelujärjestelmien osa-alueiden analyysimenetelmät
Accomplishment
    Luennot
Itsenäinen työskentely
Projektityöskentely
Liiketalouden toteutuksessa menetelmänä myös yrityspeli
Literature
    Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet – Terms and concepts in business process management. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.
Palveluliiketoiminnan sanasto – Vocabulary of Service Business. 2009. TEKES.
Opintojaksolle koottu työkalu-, raportti- ja artikkelikokoelma
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable