Biotalouden perusteet, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautumiset
    06.09.2019 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää biotalouden monialaisen tietoperustan. Hän tuntee biotalousalan osana globaalia maailmantaloutta, sen eri sektoreita ja toimintaympäristöä. Opiskelija tuntee biotalouden kehitystrendejä, tärkeimpiä kansallisia ja kansainvälisiä strategisia linjauksia sekä biotalouden ajureita. Opiskelija tunnistaa oman alansa tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvia hallinnollisia, taloudellisia ja tiedollisia ohjauskeinoja sekä
tuntee biotalouden keskeistä lainsäädäntöä ja muita normeja.
Sisältö
    Kansallinen ja kansainväliset biotalousstrategiat
Biotalouden sektorit ja toimintaympäristö
Biotalouden kehitystrendit
Kansainvälinen ja kansallinen biotalouspolitiikka
Kansallinen lainsäädäntö
Toteutus
    Opintojakso sisältää itsenäinen harjoitustyön tekemisen ja/tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovitun esim. alan tapahtumaan osallistumisen, jonka pohjalta opiskelija laatii raportin.

Opintojaksoon liittyy tentti (luentojen, oppimistehtävien ja kirjallisuuden pohjalta)
Kirjallisuus
    Kurssin aloituksessa osoitettu kirjallinen materiaali ja kurssilla jaettu opetusmateriaali
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu