Perhe- ja perintöoikeus, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuden keskeisen lainsäädännön ja avioliiton varallisuusteoriat. Hän osaa laatia erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja: perukirjan, ositussopimuksen sekä perinnönjakokirjan. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolakia.
Sisältö
    Perimysjärjestys, perintöoikeuteen vaikuttavat tekijät, oikeustoimet perittävän eläessä ja kuollessa, testamentti, pesänselvitys ja perinnönjako, avioliiton varallisuusjärjestelmä, avioliiton purkaminen, ositus, lapsen asema: elatus, huolto- ja tapaamisoikeus, avoliitto, edunvalvonta, perheoikeudelliset instituutiot ja sukupolvenvaihdos.
Toteutus
    Tietoa välittävät/aktivoivat luennot, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
tai vastaava verkkototeutus
Kirjallisuus
    Aarnio- Kangas. 2010. Perhevarallisuusoikeus. Lakimiesliiton Kustannus. Juridiikkafokus, luentomateriaali, aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö, www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Janet-portaali)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso kuuluu pakollisena finanssialan kärkiopintoihin.

Katso opintojakson aikataulu