Yrittäjyys, 3 op

Date
    19.08.2019 - 20.12.2019
Prerequisites
    -
Goal
    1. Opiskelija tietää, mitä ovat sisäinen yrittäjyys, yrittäjäksi ryhtyminen sekä yrittäjyyden ja innovaatioiden merkitys yhteiskunnassa

2. Opiskelija ymmärtää kannattavan yritystoiminnan periaatteet ja omaan alaan liittyvää liiketoimialalogiikkaa

3. Opiskelija ymmärtää asiakkuuden roolin liike- ja muussa toiminnassa ja osaa soveltaa näitä tietoja tunnistaakseen asiakkaat omalle osaamiselleen

4. Opiskelija osoittaa kykyä johtaa itseään yrittäjämäisesti asiakaslähtöisessä ryhmässä

5. Opiskelija osaa tunnistaa asiakastilanteissa tai palveluissa tarpeita sekä jalostaa niistä tuotemahdollisuuksia (tai liiketoimintamahdollisuuksia)

6. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan ja asenteitaan.

7. Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää JAMK yrittäjyys ja innovaatioympäristöjä sekä niihin liittyviä tukipalveluja.

EA-ER EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Opiskelija ymmärtää asiakkuuden roolin liike- ja muussa toiminnassa ja osaa soveltaa näitä tietoja tunnistaakseen asiakkaat omalle osaamiselleen.

EA-TR EUR-ACE Yleiset taidot: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää omia yrittäjyyteen liittyviä valmiuksiaan ja asenteitaan.

YHTYR Yrittäjyysosaaminen/YHTTY Työelämäosaaminen: Opiskelija osoittaa kykyä johtaa itseään yrittäjämäisesti asiakaslähtöisessä ryhmässä.
Contents
    Yrittäjyysosion pääosa toteutetaan yksikkö-, tulosalue- tai tutkinto-ohjelmakohtaisissa ryhmissä. Opintojaksoon sisältöön kuuluu omien kokemuksien, havaintojen ja hankitun tiedon perusteella muodostettu näkemys yksittäisestä markkinoiden tarpeista tai kysynnästä, jonka tyydyttämiseksi kehittään oma kokonaisratkaisu (tuotekonseptin).

Opiskelijoiden pienryhmät pohtivat ideansa liiketoimintamahdollisuuksia ja jakavat ryhmiensä ideoita ja niiden onnistumismahdollisuuksia opintojakson muille opiskelijoille.

Tuoteideoita testataan potentiaalisilla asiakkailla ja jatkokehitetään saadun palautteen perusteella. Kehityksen työkaluna ja viestinnän apuvälineenä käytetään liiketoimintakaaviota (Business Model Canvas) ja asikasarvokaaviota (Value Proposition Canvas). Opiskelijat hankkivat perustietoa yrittäjyydestä ja kannattavasta liiketoiminnasta toiminnallisilla tavoilla. Opiskelijat testaavat omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja laajentavat ymmärrystä toimialastaan yritystarinoiden avulla.
Accomplishment
    Opiskeluun sisältyy työpajoja, ryhmätöitä, itsenäistä työskentelyä, valmennuksia, asiantuntijaluentoja ja konsultaatioita. Opiskelussa ja opetuksessa hyödyntäen JAMKin erilaisten yrittäjyyden oppimisympäristöjen mahdollisuuksia. Keskeisin osa oppimista on opiskelijan oma toiminta, sen itsearviointi ja kehittämissuunnitelmat. Opintojakso tukee sellaista oppimiskulttuuria, missä opiskelija oppii yksilönä ja ryhmissä kohtaamaan ja käsittelemään ohjaajien tuella epävarmuutta ja epäonnistumista sekä vahvistamaan riskinottamista, uskallusta ja päätöksentekokykyä sekä valmiutta viedä asiat käytäntöön ja tavoitteellisesti päätökseen.
Literature
    Verkkomateriaali

See the Timetable