Biotalouden perusteet, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    09.09.2019 - 16.12.2019
Last enrolment date
    06.09.2019
Location
    Verkko-opinnot
Goal
    Opiskelija ymmärtää biotalouden monialaisen tietoperustan. Hän tuntee biotalousalan osana globaalia maailmantaloutta, sen eri sektoreita ja toimintaympäristöä. Opiskelija tuntee biotalouden kehitystrendejä, tärkeimpiä kansallisia ja kansainvälisiä strategisia linjauksia sekä biotalouden ajureita. Opiskelija tunnistaa oman alansa tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvia hallinnollisia, taloudellisia ja tiedollisia ohjauskeinoja sekä
tuntee biotalouden keskeistä lainsäädäntöä ja muita normeja.
Contents
    Kansallinen ja kansainväliset biotalousstrategiat
Biotalouden sektorit ja toimintaympäristö
Biotalouden kehitystrendit
Kansainvälinen ja kansallinen biotalouspolitiikka
Kansallinen lainsäädäntö
Accomplishment
    Opintojakso sisältää itsenäinen harjoitustyön tekemisen ja/tai vastuuopettajan kanssa erikseen sovitun esim. alan tapahtumaan osallistumisen, jonka pohjalta opiskelija laatii raportin.

Opintojaksoon liittyy tentti (luentojen, oppimistehtävien ja kirjallisuuden pohjalta)
Literature
    Kurssin aloituksessa osoitettu kirjallinen materiaali ja kurssilla jaettu opetusmateriaali
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable