Markkinointi, 5 op (verkkototeutus)

Attention! Online registration is closed.
Date
    08.05.2020 - 31.08.2020
Last enrolment date
    03.05.2020
Place
    Verkkototeutus
Goal
    Opiskelija perehtyy markkinoinnin perusasioihin, digitaalisen markkinoinnin perusteisiin ja oppii ymmärtämään markkinointitoimien merkityksen liiketoiminnassa. Hän ymmärtää segmentoinnin ja ostokäyttäytymisen merkityksen markkinoinnin perustana. Opiskelija tutustuu yrityksen kilpailukeinoihin ja ymmärtää niiden merkityksen ja sisällön yrityksen toiminnan suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen ympäristö- kysyntä- ja kilpailuanalyysien osana. Opiskelija osaa laatia yritykselle kuvauksen sen markkinoinnin kilpailukeinoista. Opiskelijalla on valmiudet eritellä analyyttisesti yrityksen markkinoinnin kilpailukeinoja sekä sen ympäristöä, kysyntää sekä kilpailutilannetta.
Contents
    Yritys- ja markkinointistrategia, toimintaympäristö-, kilpailija- ja asiakasanalyysit, segmentointi ja positiointi, markkinoinnin kilpailukeinot.
Accomplishment
    Verkko-opintojakso on itsenäisesti verkkoympäristössä suoritettava opintokokonaisuus. Opiskelija opiskelee opettajan suunnitteleman oppimateriaalin tukemana ja saa tarpeen mukaan ohjausta ja palautetta opettajalta. Opintoihin voi sisältyä kirjallisuutta, videoluentoja, erilaisia itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja esimerkiksi tentti.
Literature
    Luennot, caset, Bergström, S. & Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. uud. p.
Keuruu: Edita. tai uudempi painos. Kotler, P. & Armstrong, G. 2010. Principles of Marketing. Prentice Hall, European Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Social Behaviour and Personality, International Journal of Academic Research
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable