Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät (YAMK), 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    07.01.2020 - 30.04.2020
Last enrolment date
    17.12.2019
Place
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Prerequisites
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Goal
    Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa. Hän osaa kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Opiskelija osaa kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Hän hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.
Contents
    • Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio”, tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämäntilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto, asiakkaan elämäntilanneympyrä, työkykyviisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.
Accomplishment
    Kontaktiopiskelu: luennot/työpaja
Verkko-opiskelu: webinaari / verkkokeskustelu vertaisryhmän kesken
Literature
    - Järvikoski, A., Härkäpää, K. and Salminen, A.L., 2015. Kuntoutuksen teorioista ja ICF-mallista. Kuntoutus, 2, pp.18-29.

- Kuntoutuksen uudistamiskomitean Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. (2017). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- R. Vance Peavyn. (2014). Sosiodynaaminen ohjaus. Aikuiskasvatus 4/2014.

- Onnismaa, J., 2007. Ohjaus-ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.

- Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa: Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. 2. painos. Espoo.
Further Information
    Asta Suomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi
Other info
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.

See the Timetable