Osaamisen johtaminen, 5 op

Attention! Online registration is closed.
Date
    10.01.2020 - 15.05.2020
Last enrolment date
    08.12.2019
Place
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Prerequisites
    Liiketalouden perusosaaminen
Goal
    Opiskelija ymmärtää osaamisen johtamisen yhteyden strategiaan, työelämän muutossuuntiin, tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin ja organisaation tuloksellisuuteen.
Opiskelija tietää organisaatiokulttuurin elementit ja ymmärtää oppivan organisaation merkityksen. Hän pystyy nimeämään osaamisen eri ulottuvuudet, osaa toteuttaa organisaation osaamiskartoituksen, tunnistaa osaamisvajeet ja laatia kehittämissuunnitelman. Opiskelija hallitsee osaamisen kehittämisen menetelmiä ja osaa laatia osaamisen johtamisen vuosikellon. Hän tuntee kehityskeskustelukäytännön merkityksen osaamisen johtamisessa ja osaa käydä kehityskeskustelun vuorovaikutteisesti. Opiskelija tuntee ikäjohtamisen, moniosaamisen, mentoroinnin ja palkitsemisen perusperiaatteet. Hän osaa arvioida ja kehittää osaamisen johtamista. Hän tunnistaa tietojärjestelmien merkityksen osaamisen hallinnassa.
Contents
    Strategialähtöinen osaamistarkastelu ja työelämän muutossuunnat. Yksilön osaamisen tunnistaminen, oppimisen ja osaamisen yhteys. Tiedot, taidot, asenteet, motivaatio ja verkostot osana ammatillista osaamista. Organisaatiokulttuuri, oppiva organisaatio, hiljainen osaaminen, osaamisen siirtäminen. Osaamisen kartoittaminen, arviointi ja kehittämisen menetelmät. Kehityskeskustelut osana osaamisen johtamista. Osaamisen johtamisen vuosikello ja tietojärjestelmä. Moniosaaminen, palkitseminen, ikäjohtaminen ja mentorointi. Osaamisen johtamisen kehittäminen.
Accomplishment
    Luennot, yksilötehtävät, ryhmätyöt, organisaatiocaset, virtuaalikeskustelut, yksilö- ja ryhmätentti.
Literature
    HENRY ry, 2007: Kohti strategista palkitsemista. Helsinki: Henkilö,stö,johdon ryhmä,. http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/Tutkimukset/Palkitsemisraportti.pdf
Hätönen, H. 2003. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Educa-Instituutti Oy.
Viitala, R. 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Otala, L. 2002. Oppimisen etu: kilpailukykyä muutoksessa. Helsinki: WSOY.
Price
    75 €
Further Information
    avoinamk@jamk.fi

See the Timetable