Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    16.10.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Green Care perusteet
Tavoite
    Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care osaamista , suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin
Sisältö
    Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi- ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.
Toteutus
    Etä- ja kontaktiopiskelu, toteutustapa: itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely lähipäivässä ja- verkossa, asiantuntijaluennot sekä opiskelijan itse järjestämä tutustumiskäynti / vierailu Green Care -ympäristössä.
Kirjallisuus
    Luentotallenteet ja opintomateriaalit oppimisalustalla:
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D. (ed.)2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
- Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa.
- Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Heidi Kihlström ja Mari Kantanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    - Webinaari 25.10.19 klo 8.30-10.00
- Webinaari 25.11.19 klo 12.00-13.30
- Lähiopetus 11.12.19 klo 9.00-16.00 (luokkatilassa D149 Business Lounge, Rajakatu 35)

(Huom! Muutokset mahdollisia.)

Opintojakso on kehitetty Green Care korkea-asteelle koulutushankkeessa v. 2015-2018. Tarkoituksena on, että opintojakso toteutuu hankkeen pohjalta muodostetun Green Care-koulutusverkoston yhteistyönä ja on osa isompaa 20 opintopisteen muodostamaan Green Care-koulutuskokonaisuutta. Jamkissa tarjolla myös toinen em. kokonaisuuteen kuuluva opintojakso Green Care perusteet. Lisätietoa: blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/ ja Heidi Kihlström-Lehtonen Jamk

Katso opintojakson aikataulu