Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    09.10.2020 - 30.04.2021
Ilmoittautumiset
    24.09.2020 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus

Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan ja opettajankouluttajan viitekehyksessä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä. Kun käyt tämän opintojakson, ymmärrät mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ja miten opettajana voit pedagogisilla ratkaisuillasi edistää sen arvojen toteutumista omassa opetuksessasi.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität tulevaisuusosaamistasi, kehittämisosaamistasi ja reflektio-osaamistasi.

Tulevaisuusosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä ja halua olla tekemässä ammatillisen oppimisen, työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuutta näiden välisten suhteiden ymmärtämiseen perustuen. Se tarkoittaa myös opettajan tutkivaa ja kriittistä suhtautumista olemassa oleviin toimintatapoihin ja rakenteisiin sekä rohkeutta ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla yhteiskunnallisen tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämiseksi.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä toimintaa ammatillisessa oppimisessa ennakoitavien muutosten edellyttämällä tavalla yhdessä muiden kanssa. Se merkitsee myös taitoa ja tahtoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa aktiivisesti toimien.

Reflektio-osaaminen tarkoittaa opettajan kykyä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omaan opettajuuteensa liittyviä peruskäsityksiään, arvojaan ja asenteitaan sekä omia ajattelu- ja toimintamallejaan. Se tarkoittaa myös kykyä arvioida oman toiminnan ja ajattelun eettisiä lähtökohtia.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössäsi.
Sisältö
    Tällä opintojaksolla tutustut yrittäjyyskasvatuksen keskeisiin käsitteisiin, sisältöihin ja linjauksiin sekä yrittäjyyskasvatuksen toimijoihin, verkostoihin ja tukimateriaaleihin. Saat ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä yhteiskunnassa, perehdyt yrittäjyyskasvatuksen pedagogisiin lähtökohtiin, oppimisympäristöihin ja yrittäjyysosaamisiin.
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelu on itsenäistä työskentelyä, vertaiskommentointia sekä keskusteluja omassa verkostossa. Opintojen päätyttyä kouluttaja antaa henkilökohtaisen palautteen.

Opiskelua tukevat oppimisympäristössä olevat materiaalit, kuten artikkelit, kirjat, videot ja muu materiaali aiheesta.
Kirjallisuus
    Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan. 2020. Suomen Yrittäjät. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_opettajan_opas_yrittajyyspedagogiikkaan_a4.pdf

Potinkara, H. 2017. Uskalla innostua – opettajan opas yrittäjyysosaamiseen. Suomen Yrittäjät. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_opettajan_opas_yrittajyysosaamiseen.pdf
Yrittäjyyslinjaukset. 2019.Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://minedu.fi/yrittajyyslinjaukset

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. & Van den Brande, G. 2016. EntreComp: The Entrepreneur-ship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. EN; doi:10.2791/59388.

McCallum E., Weicht, R., McMullan L., Price, A. , Bacigalupo M. & O'Keeffe W. 2018. EntreComp into Action - Get inspired, make it happen: A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework. Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence.
Hinta
    75 €. Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille.
Lisätietoja
    Arvioinnissa hyödynnetään oppimisanalytiikkaa ja seurataan opiskelijan aktiivisuutta oppimisympäristössä. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on tarkoitettu joko opettajaopintoja tekevälle tai jo tehneelle henkilölle tai opettajana toimivalle. Tekniset vaatimukset: Nettiyhteys ja headset (kuuloke-mikrofoni).

Opiskelijoiden palautteita opintojaksosta:

"Jäin suorastaan harmittelemaan, ettei tämä opintojakso aivan sellaisenaan sisälly opettajaopintoihin – vain sillä tavoin saisimme yrittäjyyspedagogiikan osaksi kaikkien kouluttajien ammattiosaamista.
Opintojakso opetti minua tarkastelemaan yrittäjyyskasvatusta kokonaisvaltaisemmin kuin mitä pelkkä termi aiemmin herätti mielikuvia."

"Näkisin, että yrittäjyyskasvatuskoulutus tulisi olla pakollinen osa kaikille ammatillisissa oppilaitoksissa opettajana tai kouluttajana työskenteleville.”

”Oma opettajuuteni on vasta alkumetreillä tai voisinko sanoa kaukainen unelma. Tämä kurssi antaa pohjaa integroida yrittäjyyskasvatusta opetukseen ja koen, että se on hyvä alku.”

“Myönnän että odotukseni kurssista ei ollut kovin korkealla, mutta tämä kokonaisuus antoi yllättävän paljon itselleni. Asioita voi nähdä monella tavalla ja nyt voin nähdä opetukseni myös yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.”

Ilmoittaudu koulutukseen