Monialaisen kuntoutuksen asiakastyön menetelmät (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    17.12.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Edeltävä osaaminen
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Tavoite
    Opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja arvioida kuntoutuksen prosesseja ja toimintamalleja yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa. Hän osaa kehittää asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja toimintakykyä edistävää palvelumuotoilua, kuntoutustuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Opiskelija osaa kehittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutuksen asiakastyön menetelmiä omassa työssään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston sekä kuntoutuksen muiden toimijoiden kanssa.
Hän hyödyntää työssään kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia ja keskeisimpiä työtapoja.
Sisältö
    • Asiakkaaksi ohjautuminen ja kuntoutuksen tarpeen selvitysvaihe, ”kuntoutumisvalmius ja -motivaatio”, tavoitteellinen asiakasprosessi
• Kuntoutuksen prosessin sisällöt, toimintamallit ja menetelmät
• Asiakaslähtöisyys ja toimijuus, vuorovaikutteiset asiakastilanteet, dialoginen prosessi
• Kuntoutusajattelun muutos ja uudet kuntoutuskäsitteet (arki- koti- lähi- ja etäkuntoutus ja niiden koekäyttäminen)
• Kuntoutuksen toimintojen (interventioiden, menetelmien ja keinojen) suunnittelu ja asiakkaan elämäntilanne kuntoutumisen lähtökohtana
• Menetelmät: Psykososiaalinen työ, suunnitelmallinen työskentelymalli, työllistämisen tukitoimet, moniammatillinen työskentely, verkostot, asiakkaan lähiverkosto, asiakkaan elämäntilanneympyrä, työkykyviisari
• Kuntoutuksen toimintaympäristöt, toimintojen ja palveluiden vaihe Palvelumuotoilu
• Osallisuuden ja toimintakyvyn arvioiminen
• Asiakkaan kokeman kuntoutumisen vaikuttavuuden arviointi ja sen hyödyntäminen kuntoutustyön kehittämisessä.
Toteutus
    Kontaktiopiskelu: luennot/työpaja
Verkko-opiskelu: webinaari / verkkokeskustelu vertaisryhmän kesken
Kirjallisuus
    - Järvikoski, A., Härkäpää, K. and Salminen, A.L., 2015. Kuntoutuksen teorioista ja ICF-mallista. Kuntoutus, 2, pp.18-29.

- Kuntoutuksen uudistamiskomitean Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. (2017). Sosiaali- ja terveysministeriö. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- R. Vance Peavyn. (2014). Sosiodynaaminen ohjaus. Aikuiskasvatus 4/2014.

- Onnismaa, J., 2007. Ohjaus-ja neuvontatyö: aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.

- Ahonen, T. 2017. Palvelumuotoilu sotessa: Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseen. 2. painos. Espoo.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Asta Suomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta.