Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.03.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    23.02.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on kokemusta työskentelystä sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden kanssa. Opiskelija hallitsee viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) merkityksen puhevammaisen asiakkaan / potilaan osallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistajana. Hän tuntee erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja niihin liittyviä apuvälineitä. Hän motivoituu vuorovaikutukseen ja kommunikointiin puhevammaisten ihmisten kanssa. Opiskelija osaa pohtia ja yhdistää opintojakson sisältöjä oman alansa asiakastyöhön. Opiskelija osaa tukea erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä edistää yhteisön edellytyksiä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation käyttämiseen oman ammattialansa näkökulmasta.
Sisältö
    Keskeisinä sisältöinä ovat puhevammaisen henkilön yksilölliset tuen tarpeet ja tukemisen lähtökohdat, AAC-käsitteen määrittely, erilaiset AAC-kommunikaation menetelmät (ele- ja esinekommunikaatio, kuva- ja symbolikommunikaatio, piirroskommunikaatio ja tukiviittomat, selkokieli, bliss kieli). Opintojaksolla tehdään kommunikaatioharjoituksia.
Toteutus
    Opintojakso toteutuu verkko-opetuksena, joka sisältää sekä aikataulutettuja webinaareja että itsenäistä verkkotyöskentelyä.
Kirjallisuus
    Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Helsinki : Kehitysvammaliitto, oppimateriaalikeskus Opike 2012.

Heister Trygg, B. & Rautakoski, P. 2010. Graafinen kommunikointi : esineet, kuvat ja symbolit puhetta tukevassa ja korvaavassa kommunikoinnissa. Helsinki : Kehitysvammaliitto.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Sanna Häkkinen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojaksolle osallistuminen edellyttää että opiskelijalla on käytettävissään sujuva internet sekä mikrofoni- ja videokuvayhteys kontaktiopetukseen osallistumista varten.