Digitalisaatio ja muuttuva työelämä , 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.01.2020 - 13.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusopinnot.
Tavoite
    Opiskelija tietää digitalisaation peruskäsitteet ja sitä kautta työn murroksen vaikutukset ja muutostarpeet tulevaisuuden työyhteisöön ja työhön. Hän tuntee työyhteisön ulkoisten ja sisäisten tekijöiden merkityksen muutoksessa.

Opiskelija tunnistaa muutospaineista syntyviä kehittämiskohteita ja kykenee käynnistämään kehittämistoimenpiteitä työyhteisössä. Opiskelija ymmärtää jatkuvan kehittämisen periaatteet työn ja työyhteisön tuloksellisuuden rakentajana. Opiskelija saa valmiuksia suunnitella ja edistää työyhteisön kehittämistä.

Opiskelija hahmottaa yksilön merkityksen työyhteisön rakentajana ja oman toimintansa vaikutukset työyhteisön toimivuudessa.
Opiskelija tunnistaa ja kehittää omia työyhteisötaitojaan ja kykenee ottamaan vastuun omasta rakentavasta toiminnasta.

Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen tulevaisuuden työyhteisöstä, jossa hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, kehitetään työyhteisön kriittisiä osa-alueita ja toimitaan työyhteisöä rikastavalla tavalla. Hän kykenee edistämään työyhteisön toimintaa kohti tulevaisuuden haasteita vastuullisena työyhteisön jäsenenä.
Sisältö
    A) Digitalisaatio ja työn murros:
digitalisaatio käsitteenä, digitalisaation vaikutukset organisaatioihin.
Robotiikka, RPA, tekoäly, Big Data, IoT, AR/VR/XR, 3D, pilvipalvelut, lohkoketjut, kyberturvallisuus.
Työelämän murros, muutostrendit ja 'uusi työ' -käsite.
B) Työyhteisön kehittäminen
Organisaatiokulttuurin kehittäminen, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen kehittäminen, laatu, lean, prosessit ja jatkuva parantaminen, kehittämisprojektit.
C) Työyhteisötaidot: alaistaidot, työyhteisötaidot, kollegataidot, erilaisuus työyhteisössä, roolit ja luottamus työyhteisössä, valta ja viestinnällä vaikuttaminen.
Toteutus
    Luennot, webinaarit, keskustelut, pienryhmätyöskentely, ryhmäkeskustelut, itsenäiset pohdintatehtävät, loppuraportti, itsearviointi.
Kirjallisuus
    Ilmarinen, V. & Koskela, K. 2015. Digitalisaatio. Yritysjohdon käsikirja. Helsinki: Talentum. Myös e-kirjana.
Lämsä, A-M. & Hautala, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita.
Juuti, P. 2011. Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. Helsinki: JTO.
Järvinen, P. 2008. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt. Helsinki: WSOYpro.
Silvennoinen, M. 2007. Kehity alaisena: onnistuneet alaistaidot. Helsinki: Tammi.
Keskinen, S. 2005. Alaistaito. Luottamus, sitoutuminen ja sopimus. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Lisäksi opettajan nimeämät verkkolähteet.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi